Algemeen Bestuurslid:

Als bestuurder wordt van je verwacht dat je benaderbaar bent voor zowel de leden, leiding, ouders
en externen. De algemene leiding van de vereniging vind plaats in de bestuursvergadering en in de
groepsraad (het beslissende orgaan van de vereniging). Van de bestuurders wordt dan ook verwacht
om aan de meeste van deze bijeenkomsten deel te nemen.
Ook wordt het bestuur verwacht bij de grote activiteiten binnen de vereniging, eventueel in een
ondersteunende rol.
Als bestuurder van Scoutingvereniging van Maasdijk ben je eind verantwoordelijk voor de vereniging.
Het algemeen bestuurslid pakt naast de dagelijkse besturing van de vereniging, in overleg met het
bestuur allerhande taken op. Vaak ad hoc uit zoek werk, het schrijven van beleid of tijdelijke projecten.

Tijds investering:

 • Bestuursvergadering ongeveer 1x per 6 weken 1,5 uur
 • Groepsraad ongeveer 1x per 10 weken 2,5 uur
 • Groepsactiviteiten ongeveer 4 x per jaar 2 a 3 uren
 • Overig is afhankelijk van de toegewezen taken van het bestuurslid

Groepsbegeleider:

De groepsbegeleider is onderdeel van het bestuur en heeft de volgende kerntaken:

 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid in de groep (werven, intakegesprek, leiding teams, ontwikkeling). Dit houdt in het onderhouden van contacten met teams en individuele vrijwilligers, gericht op het versterken van de relaties binnen en tussen de teams en binnen de groep.
 • Werving en begeleiding (inwerken) nieuwe vrijwilligers.
 • Bemiddelen bij meningsverschillen binnen de vrijwilligersteams.
 • Verantwoordelijk voor aanpassingen in het vrijwilligersbeleid en legt de noodzakelijke wettelijke en eventueel gewenste aanpassingen hierop voor aan de groepsraad.
 • Eventuele coördinatie van (maatschappelijke) stages door scholieren.
 • Sfeer en samenhang van de groep vrijwilligers bevorderen.
 • De groepsbegeleider ondersteund op aanvraag de (bege)leiding bij lastige zaken zoals kinderen met probleemgedrag of moeilijke gesprekken met ouders.
 • De groepsbegeleider is aanspreekpunt binnen de groep, maar ook erbuiten. Kaderleden kunnen terecht bij de groepsbegeleider voor allerhande (scouting)zaken, ouders kunnen hun mening bij de groepsbegeleider kwijt.

Tijdsinvestering (naast de tijdinvestering van een algemeen bestuurslid):

Om bovenstaande taken goed te kunnen uitvoeren is de groepsbegeleider maandelijks aanwezig bij

 • het speltakoverleg (ongeveer 1 uur op de eerste vrijdag van de maand). Daarnaast is de Groepsbegeleider regelmatig op de zaterdagochtend aanwezig (tijdsinvestering naar eigen inzicht).
 • Ook sluit de groepsbegeleider op aanvraag of op eigen initiatief aan bij team overleggen van de speltakken (incidenteel).

De totale tijdinvestering van een groepsbegeleider is afhankelijk van hetgeen er leeft in de groep en is afgezien van de vaste vergader momenten vooraf moeilijk in te schatten.

Penningmeester:

De penningmeester van de vereniging is onderdeel van het bestuur en heeft de volgende kerntaken:

 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het financiële beleid van de vereniging. Dit houdt in het opstellen van een jaarlijkse begroting en gedurende het jaar de toetsing hiervan. Het jaarlijks opstellen van een jaarrekening.
 • Verantwoordelijk voor aanpassingen in het financiële beleid en legt noodzakelijke (wettelijke) of gewenste aanpassingen hierop voor aan de groepsraad.
 • Ondersteund de leidingteams op aanvraag of eigen initiatief met de financiën binnen de speltak.
 • Incasseert de contributie en overige betalingen op verenigingsniveau.
 • Betaald binnengekomen facturen, verzorgt de verdeling van het speltakbudget en betaald declaraties van kaderleden.
 • Beheert de bankrekeningen.
 • Onderhoud contacten met de kascommissie, en hen gevraagde informatie aan.
 • Is het aanspreekpunt voor financiële zaken binnen de vereniging voor zowel kader, ouders als externen.

Tijdsinvestering (naast de tijdsinvestering van een algemeen bestuurslid)

 • Gemiddeld 1 uur per week, waarbij de tijdinvestering bij het innen van de contributie per kwartaal groter is.

Overige tijdsinvestering is afhankelijk van de vragen die vanuit de vereniging komen en zijn vooraf moeilijk in de schatten.

Grote activiteiten coördinator:

De grote activiteiten coördinator is kaderlid zonder stemrecht in de groepsraad en heeft de volgende kerntaken:

 • Houdt overzicht op de activiteiten die gedaan worden in verenigingsverband of die op speltakniveau gedaan worden, maar voor alle leden gelden.
 • Informeert en adviseert de vereniging en speltakken over data en inhoud waar nodig.
 • Is de coördinator van de activiteiten en kampen die als vereniging worden gedaan.
 • Verzameld hiervoor per activiteit een groepje kaderleden en waar nodig speltakleiding om zich heen.
 • Houdt oog op de grote lijnen en verdeeld de taken en neemt zelf ook een taak in de organisatie.
 • Zorgt ervoor dat leden van de organisatie hun verantwoordelijkheid nemen.
  Concreet betekent dit actieve organisatie voor jaarlijks 1 (tot maximaal 2) groepskampen, actieve organisatie van maximaal 3 activiteiten en informerende en adviserende rol bij maximaal 5 activiteiten.
 • Daarnaast vraagbaak voor de vereniging aangaande organisatie van activiteiten en kampen.

Tijdsinvestering:

Een concrete tijdsinvestering is moeilijk af te geven aangezien dit een nieuwe rol in de vereniging is. Het is te verwachten dat de tijdsinvestering in ieder geval een golfbeweging kent. Ad hoc deelname aan het speltakoverleg is gewenst (1e vrijdag van de maand 19.15 uur tot 20.15 uur)

Verenigingskampen:

 • Berenkamp (oneven jaren in het eerste weekend van de herfst vakantie)
 • Jota/joti (even jaren in het eerste weekend van de herfst vakantie)
 • Jubileumkamp (1x per 5 jaar, zomer)

Verenigingsactiviteiten:

 • Sint Joris (dag, april)
 • Suikerbrodenactie (voorverkoop november, actiedag december)
 • Incidentele groepsactiviteit

Informeren/adviseren:

 • BKMWF (januari)
 • BP-tocht (februari)
 • NPK(pinksteren)
 • Eindvuur (laatste opkomst voor de zomervakantie)
 • Zomerkampen