Identiteit en kernwaarden Scouting van Maasdijk

Scouting van Maasdijk is een open jeugd- en jongerenorganisatie, die de leden met een veelzijdig scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdgenoten, geïnspireerd door ieders creativiteit, een bijdrage geleverd aan de persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor leren Scouts met respect voor zichzelf, anderen en hun omgeving, de eigen grenzen te verleggen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.

Doelstellingen:

 • In de organisatie wordt iedereen serieus genomen. Iedereen denkt en doet mee. 
 • Binnen Scouting van Maasdijk werkt iedereen samen. 
 • Ook wordt er regionaal, landelijk en internationaal samengewerkt. 
 • Scouting van Maasdijk zorgt voor goed opgeleide leidinggevenden. 
 • Door trainingen wordt er gewerkt aan deskundigheidsbevordering. 
 • Wij vinden onze vrijwilligers belangrijk. 
 • Scouting van Maasdijk werkt aan een goed imago waar iedereen trots op is. 
 • Het hijsen van de vlag wordt gehanteerd als teken van aanwezigheid en respect. 
 • Scouting van Maasdijk houdt vast aan het dragen van een uniform bij elke samenkomst, maar zal leden niet naar huis sturen als men een keer in gewone kleding verschijnt. 
 • Bij optreden in de openbaarheid zal altijd worden gerekend op het dragen van het uniform. 
 • Scoutinghiem zal deels gehuurd kunnen worden door derden mits de belangen van Scouting van Maasdijk daarin worden gerespecteerd. 
 • Scoutinghiem zal toegankelijk zijn voor gehandicapten zodat zij zoveel mogelijk gewoon aan het Scoutingspel kunnen deelnemen. Indien er voldoende animo is zal er een aparte speltak voor deze kinderen worden samengesteld. 
 • Scouting van Maasdijk is voor iedereen en neemt alle leden aan die zich houden aan de gedragscode die geldt binnen de groep. 
 • Scouting van Maasdijk werkt zoveel mogelijk samen met Gemeente Heerenveen en Staatsbosbeheer, waarbij wordt uitgegaan van een win/winsituatie. 
 • Elk jaar is er op aanvraag een financieel jaaroverzicht beschikbaar. 
 • De ledenlijst wordt nauwgezet bijgehouden en er wordt gestreefd naar vermeerdering van het ledenaantal. 

Financieel plan

Een financieel plan moet bovenstaande doelstellingen helpen realiseren. 

Werkplan

Scouting van Maasdijk heeft een jaarlijks terugkerend programma voor groepsactiviteiten. Dit is een gevarieerd programma waaraan alle speltakken deelnemen. Daarnaast heeft elke speltak een eigen jaarprogramma, waarin samen plezier beleven en educatie spelenderwijs aanbieden, voorop staan. De speltakken zijn ongeveer als volgt onderverdeeld: Bevers 5 tot 7 jaar,Welpen 7 tot 11 jaar, Scouts 11 tot 15 jaar, Rowans en Sherpa’s (Explorers) 15 tot 18 jaar en Roverscouts 18 jaar tot 25 jaar en de plusscouts voor 25 jaar en ouder.

Alle leden moeten zich veilig en geborgen voelen tijdens alle activiteiten van de groep. Bij het niet naleven van binnen de groep geldende gedragscode kan men zich richten tot de groepsbegeleider.

Groepsactiviteiten

 • BoerenKoolMetWorstFuif als nieuwjaarsbegroeting. (januari)
 • Baden Powelldag. (februari)
 • NL Doet; klussendag Scouting Hiem.
 • Koningsdag en promotie Scouting van Maasdijk. (april)
 • Dodenherdenking. (4 mei)
 • Eindvuur tijdens de laatste opkomst van het seizoen. (juni/juli)
 • Groepskamp (bij bijzondere gelegenheden). (juli/augustus)
 • Start nieuw seizoen. (augustus/september)
 • Jamboree On The Air en Jamboree On the Internet. (oktober)
 • Suikerbrodenactie. (december)

Onze vrijwilligers zijn belangrijk!

 • Er is een groepsbegeleider voor de vragen van de leidinggevenden. 
 • De vrijwilligers krijgen waar mogelijk een persoonlijke coach. 
 • De vrijwilligers krijgen elke twee jaar een eigen leidingweekend betaald en verzorgd door het bestuur of een vrijwilliger. 
 • De leiding en het bestuur betalen geen contributie. 
 • Wij stimuleren onze vrijwilligers in het volgen van trainingen, zoals basistraining, kamptraining en programmatraining en vergoeden deze trainingen. 

Organisatie

Scouting van Maasdijk bestaat uit jeugd en jongeren van verschillende leeftijden. Deze zijn verdeeld naar leeftijdsgroepen zoals beschreven onder Werkplan.

Deze leeftijdsgroepen worden speltakken genoemd. Er is elke week opkomst behalve de laatste zaterdag van een schoolvakantie en de gehele zomervakantie. Elke speltak heeft een eigen leidingteam. Deze leidinggevenden komen een keer per half jaar bij elkaar voor een groepsraad. Ook leden van het bestuur zijn hierbij aanwezig. Het bestuur houdt notulen bij van bestuursvergaderingen en ziet toe op de financiën.

Het bestuur is verantwoordelijk voor een goede begeleiding van de leidinggevenden en het laten deelnemen aan trainingen die worden gegeven op regionaal niveau.

Het bestuur onderhoudt contacten met de samenleving ter bevordering van het welzijn van de groep.

De verhuur van Scouting Hiem wordt vermeld op de eigen website. Deze kan worden geraadpleegd via de volgende link

Budget

Bij deze organisatie en bij het uitvoeren van het Scoutingspel hoort een budget. De penningmeester beheert dit budget en houdt hierover overleg met de speltakken. De speltakken zijn verantwoording schuldig aan de penningmeester over de besteding van het budget.

 

Bestuur Vereniging Scouting van Maasdijk

Heerenveen, 31 augustus 2014.

Scouting van Maasdijk wordt mede mogelijk gemaakt door: